hit counter for tumblr
Norton, Ohio
A:
B: Norton, Ohio

See on Google Maps